Huishoudelijk reglement

Artikel 1: BESTUUR

Het bestuur bestaat naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit vertegenwoordigers van Algemene Zaken, de Technische Commissie en de Jeugdcommissie.

Artikel 2: ALGEMENE ZAKEN

Onder Algemene Zaken valt de verantwoordelijkheid voor het tennispark, de banen inclusief het onderhoud daarvan, de inkoop voor en de bezetting en onderhoud van het clubhuis.

Artikel 3: TECHNISCHE COMMISSIE

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de teamindeling voor de competitie, met daarnaast de supervisie op de competitiedagen door competitieleiders.
Daarnaast organiseert de TC interne toernooien en coördineert zij de open toernooien.

Artikel 4: JEUGDCOMMISSIE

De verantwoordelijkheden zijn vrijwel gelijk aan die van de TC, maar speciaal gericht op de jeugd (tot 18 jaar).

Artikel 5: EVENEMENTENCOMMISSIE

De Evenementencommissie is geen vaste commissie maar wordt per seizoen door vrijwilligers bemand, die bij de toernooien of andere gelegenheden zorg dragen voor activiteiten en hapjes.

Artikel 6: SPONSORCOMMISSIE

Draagt zorg voor de acquisitie van sponsorgelden en organiseert sponsoractiviteiten.

Artikel 7: TENNISPARK

Het tennispark van de Tennisvereniging Lindenholt ligt aan De Wellenkamp 11-50.
Telefoon: 024 – 3783783.
Het park bestaat uit tien kunstgrasbanen.
Zeven kunstgrasbanen zijn voorzien van verlichting.
De vereniging beschikt over een oefenmuur en een minibaan.
Het park is dagelijks geopend van 09.00-23.00 uur.
De bardienst wordt, buiten de werktijden van de beheerders, verzorgd door vrijwilligers.

Artikel 8: OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS (‘s ochtends)

Om de beheerders ongestoord hun werk te kunnen laten doen, heeft het bestuur in overleg met de beheerders het volgende besloten:
– Het clubhuis wordt ‘s ochtends in principe van 09:00 – 10:30 uur gesloten.
– Indien meerdere beheerders tegelijk aanwezig zijn en het werk het toelaat, kan van bovenstaande regel worden afgeweken (dit ter beoordeling van de beheerders).

Artikel 9: BAANRESERVERING VIA AFHANGSYSTEEM

Om het gebruik van de banen ordelijk te laten verlopen, maakt onze tennisvereniging gebruik van een elektronisch afhangbord.

Artikel 10: AFHANGREGLEMENT (NB: VANAF EIND OKTOBER 2O11 IS EEN ELEKTRONISCH AFHANGBORD INGEVOERD)

1. Binnen bevindt zich een bord met daarop aangegeven de banen en per baan de tijden, waarop gereserveerd kan worden. Ieder lid is in het bezit van een bondspas, met daarop naam, bondsnummer, speelsterkte en (verplicht) een pasfoto.
2. Reserveren gebeurt door het pasje op een bepaald of beschikbaar baannummer elektronisch af te hangen. Het systeem geeft de mogelijkheden aan.
3. Tenminste twéé leden dienen gelijkertijd af te hangen. Eén lid kan alsnog de dan gemaakte keuze via het systeem wissen.
4. De speeltijd bedraagt 45 minuten.
5. Men dient persoonlijk op het park aanwezig te zijn om te reserveren.
6. Men dient na resetvering op het park aanwezig te blijven tot de aanvang van de speeltijd.
7. Is het aanbod van spelers groter dan de baancapaciteit toelaat (en zijn alle banen bezet), dan wordt indien er leden zijn die op dat moment willen spelen met vier personen op een baan gespeeld.
8. Indien op de banen enkels en dubbels worden gespeeld, dan worden eerst de banen met de enkels afgehangen.
9. Afhangen moet door de spelers zelf gebeuren. Af laten hangen door een ander is niet toegestaan (zie 2).
10. Het is verboden af te hangen voor een bepaalde baan en voor die tijd met anderen mee te spelen, of op een andere baan te gaan spelen. In de genoemde gevallen dient men erbij te hangen.
11. Doorhangen van pasjes is niet toegestaan. Indien op de eigen baan op de volgende tijd niet wordt afgehangen door anderen, dan kan men zelf doorspelen. De volgende spelers kunnen pas de daaropvolgende tijd afhangen.
12. Indien op het tijdstip dat men afhangt een aantal banen niet is bezet, is het niet mogelijk af te hangen op banen waar op dat moment wordt gespeeld.
13. Aanwijzingen, gegeven door het bestuur en de daartoe aangewezen personen, dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.
14.In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet,beslist het bestuur, c.q. de daartoe aangewezen persoon.

Artikel 11: GEBRUIK VAN DE BANEN BIJ SNEEUW EN REGEN

Voor het onderhoud en het in goede staat blijven van de banen wordt geen gebruik gemaakt van de banen, indien ze bevroren zijn of wanneer er sneeuw of water op de banen ligt. Tevens is het niet de bedoeling dat er sneeuw of regenwater van de banen afgehaald wordt. Hierdoor wordt er teveel zand verplaatst, wat weer slecht is voor de banen.

Artikel 12: SLIJTAGE VAN DE BANEN

Onze tennisbanen zijn allemaal gefinancierd op basis van een levensduur van 10 jaar. Regelmatig worden er controles uitgevoerd door de leverancier. Gezien de grasconditie van de verschillende banen, constateren we dat de kwaliteit van sommige banen er toe leidt, dat we binnen 10 jaar opnieuw moeten investeren. Dit kunnen we voorkomen. Vanaf heden worden de banen bij daglicht naar grasconditie bespeeld en wel als volgt:
– eerst baan 1 2 3
– dan baan 8 9 10
– dan baan 7 6 5
– dan baan 4.
Baan 4 is tevens lesbaan.

Artikel 13: BAANREGLEMENT

1. Leden van de tennisvereniging Lindenholt mogen gebruik maken van de tennisaccommodatie.
2. Tennissen is alleen toegestaan in passend tennistenue en op tennisschoenen, die geschikt zijn voor de ondergrond waarop wordt gespeeld.
3. Het spelen op de banen is, tenzij anders is aangegeven, in principe toegestaan van ‘s morgens 09.00 uur tot ‘s avonds 23.00 uur.
4. Introducés zijn toegestaan; zie het gastencontributiereglement.
5. De banen 8, 9 en 10 zijn beschikbaar voor de recreanten, die vrij willen spelen. Voor de gewone lessen en trainingen wordt 1 baan beschikbaar gesteld.
6. De competitie- en selectiespelers maken voor de training gebruik van 2 banen gedurende 1,5 uur.
7. Tassen en rackets moeten worden neergezet op een niet hinderlijke plaats.
8. Een ieder dient zich te houden aan de algemeen geldende gedragsregels.
9. Het niet navolgen van de reglementen kan leiden tot een speelverbod en/of tot eventueel andere sancties, te bepalen door het bestuur.
10. Rijwielen en bromfietsen dienen in de rekken of op de daarvoor bestemde plaatsen te worden neergezet. Auto’s op de parkeerplaats.
11. Voor de basisschooljeugd is de laatst mogelijke afhangtijd 18.15 uur.
12. Jeugdleden zijn gerechtigd ‘s avonds te spelen vanaf het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden of middelbare scholier, echter niet op door-elkaar-speel-avonden en de avonden waarop de zomeravondcompetitie wordt gespeeld.
13. Mochten er problemen op en/of rond de banen voorkomen, waarín niet in dit reglement, of andere reglementen wordt voorzien, dan beslist het bestuur of andere aangewezen personen.

Artikel 14: VERLICHTINGSREGLEMENT

1. De verlichting kan worden ontstoken, zodra dit door de beheerder of de daartoe aangewezen personen noodzakelijk wordt geacht.
2. De baanverlichting wordt ingeschakeld bij bezetting van minimaal één baan.
3. De verlichting gaat om 23:00 uur uit. De laatste afhangtijd is derhalve om 22:15 uur voor baan 1 t/m 7.
4. Indien de baanverlichting is gedoofd vanwege het ontbreken van voldoende spelers, kan deze pas weer worden ontstoken nadat 20 minuten zijn verstreken sinds het doven van deze verlichting.

Artikel 15: GASTENCONTRIBUTIEREGLEMENT

1. Een lid mag één niet-lid als gast op ons tennispark uitnodigen. Dit gebeurt door de aankoop van een zg. ‘gastenkaart’ aan de bar. Deze kaart is die gehele dag geldig; ermee afhangen is toegestaan als de baancapaciteit het toelaat en met uitzondering van door-elkaar-speel-avonden en tijdens andere activiteiten.
2. Ieder lid mag maximaal vijf maal per jaar een niet-lid uÍtnodigen. Dit mag alleen met geldige gastenkaart. Men dient, in verband met eventuele afwezigheid van de bardienst/beheerder, vooraf een gastenkaart te kopen.
3. Afwijkingen van dit reglement zijn alleen toegestaan na fiattering van het bestuur c.q. de voorzitter van de beheerscommissie.

Artikel 16: TRAININGEN

Het bestuur van tennisvereniging Lindenholt stelt haar leden in staat om tennislessen of trainingen te volgen. Dit geldt voor alle leden, oud of jong, beginner of gevorderd.
De trainingen en tennislessen worden gegeven door een gediplomeerd tennisleraar.
Voor beginnende tennissers is het zeker aan te raden om aan de tennislessen deel te nemen, daar tennis een technisch gezien moeilijke sport is. Een goede techniek is tevens belangrijk om eventuele blessures te voorkomen. Zoals reeds verteld is tennis een technisch moeilijke sport en is het dus ook zeer belangrijk om naast de tennislessen veel te gaan oefenen. Zo kunt u binnen afzienbare tijd een goede basistechniek aanleren.
Ook voor de gevorderde tennisser is er nog voldoende te leren. Wanneer de basistechniek redelijk aanwezig is, spreken we meer van training.
We gaan de slagen verbeteren en tactische principes van het tennisspel komen meer in de training naar voren.
Het volgen van tennislessen/-trainingen is zowel ‘s winters als ‘s zomers mogelijk.
Competitietrainingen worden ín de winterperiode gegeven.
Meer informatie omtrent de trainingen/lessen kunt u vinden in de nieuwsbrieven die door het jaar heen verschijnen en op onze website.

Artikel 17: COMPETITIE

De vereniging biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de competitie, te weten:
– Zondagcompetitie (landelijk), voor heren-, gemengde, junioren- en veteranenteams. (maximaal 7 banen) vanaf 10.00 uur.
– Zaterdagcompetitie (district) voor:
* heren-, gemengde en veteranenteams, (maximaal 8 banen) vanaf 13.00 uur.
* juniorenteams, vanaf 09.00 uur.
– Damescompetitie, op dinsdag- en donderdagmorgen, keuze uit alleen dubbel of single/dubbel, vanaf 09.00 uur.
– Woensdagmiddagcompetitie, basisschooljeugd, vanaf 14.00 uur.
– Vrijdagmiddagcompetitie, middelbare schooljeugd, vanaf 16.00 uur.
– Zomeravondcompetitie, beginnende competitiespelers op woensdagavond, vanaf 19.00 uur.
– Vut-competitie, vrijdagmorgen, vanaf 09.00 uur.

Aan het eind van het lopend seizoen (september) dient u zich op te geven voor de competitie via de kaart in de formulierenbak.
U zult niet automatisch geplaatst worden in een team, daar het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen elk jaar weer ruimschoots overtreft.
De teams zullen door de JC en de TC worden samengesteld.
De leden die na afloop van het seizoen voor een andere vereniging competitie willen gaan spelen, moeten dit voor 1 november bij de KNLTB, district Regio Midden melden.

Artikel 18: ALGEMEEN
  • Door-elkaar-speel-avond (senioren), elke dinsdag vanaf 19.00 uur. Uitgezonderd tijdens toernooien. Baanbezetting: 10.
  • Door-elkaar-speel-ochtend (senioren), elke dinsdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur.
  • Uitgezonderd tijdens de competitie- en de vakantieperiode.
  • Door-elkaar-speel-ochtenden (vutters) maandag, woensdag en vrijdag vanaf 8:30 uur.
  • Voor evenementen dient men de activiteitenkalender te raadplegen.
  • In de formulierenbak in het clubhuis vindt u de inschrijfformulieren voor o.a. lessen/trainingen, clubkampioenschappen en toernooien.
  • Telefoongids met naam en adres van alle leden is verkrijgbaar aan de bar tegen betaling van 1,00 euro.