Nieuwe reglementen TV Lindenholt

Nijmegen, 14 januari 2019

Beste leden van TV Lindenholt,

Het is het Bestuur een genoegen u hierbij uit te nodigen voor een Buitengewone Ledenvergadering op 26 februari 2019, om 19:30 in ons clubhuis.

Het doel van deze vergadering is: de leden de mogelijkheid geven om nieuwe Statuten en een daarbij behorend Huishoudelijk Reglement goed of af te keuren. Ook kunt u uw oordeel geven over een nieuw Parkreglement.

De genoemde documenten (pdf’s) kunt u openen door op de volgende links te klikken:

Concept Statuten

Concept Huishoudelijk reglement

Concept Parkreglement

Als Bestuur zien wij deze vernieuwing vooral als modernisering van de ‘grondwet’ van de vereniging. Bij deze modernisering worden een aantal fouten, resp. slordigheden uit de oude Statuten weggewerkt en voldoen we weer geheel aan de door de KNLTB verstelde eisen.

Voor uw begrip: De nieuwe Statuten zijn met zeer kleine wijzigingen overgenomen van het standaardmodel van de KNLTB. Dit wordt door de KNLTB sterk gepropageerd. In deze standaard zijn bepalingen opgenomen die de KNLTB verplicht stelt; plus andere wettelijke verplichtingen; plus niet-wettelijk bepalingen, aanbevolen door de bond. In de nieuwe Statuten zult u overigens veel herkennen uit onze nu nog geldende oude Statuten.

Statuten moeten volgens de KNLTB worden voorgelegd aan (de juridische afdeling van) de bond, nog voor ze voor goedkeuring worden ingebracht in een bijzondere algemene vergadering. Aan deze verplichting is voldaan met (zoals te verwachten) positieve uitkomst.

De nieuwe Statuten treden pas in werking na instemming door de Buitengewone Ledenvergadering (zie hierna), en nadat ze vervolgens geregistreerd zijn bij een notaris.

Voor iedere wijziging moet de gehele procedure opnieuw doorlopen worden.

Voor instemming door een algemene ledenvergadering is in eerste instantie de aanwezigheid (een quorum) vereist van 2/3 van de stemgerechtigde leden, waarvan dan 2/3 vóór moet stemmen. Het quorum wordt misschien niet gehaald. De Statuten bepalen dat er een nieuwe Buitengewone Vergadering kan worden uitgeschreven, te houden binnen 3 weken. Op die vergadering behoeft nog slechts 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vóór te stemmen.

Om het praktisch te houden zal die 2e vergadering uitgeschreven en gehouden worden nog op dezelfde avond.

Om flexibeler met onderwerpen om te kunnen gaan, die speciaal TV Lindenholt betreffen, is er nu ook een Huishoudelijk Reglement toegevoegd. Daarin staan aanvullingen en detailleringen op de Statuten en eventuele andere club-specifieke zaken. Voor een deel betreft het onderwerpen die voorheen in de Statuten stonden en dus nu overgeheveld zijn. Het voordeel van een Huishoudelijk Reglement is, dat wijzigingen kunnen worden ingevoerd met een gewone meerderheid in de gewone algemene vergadering.

Als de nieuwe Statuten worden afgekeurd, zal het Huishoudelijk Reglement niet in stemming worden gebracht.

Bij het opstellen van het Huishoudelijk Reglement is ook weer gebruik gemaakt van een door de KNLTB verstrekt model. Anders dan bij de Statuten is hier echter veel meer van het model afgeweken.

Voor het Huishoudelijk Reglement geldt net als voor de Statuten dat ze tevoren moeten worden voorgelegd aan de (juridische afdeling van de) bond. Dat is gedaan met positieve uitkomst.

Parkreglement: Dit is feitelijk een op zichzelf staand verhaal, zonder koppeling aan Statuten en/of Huishoudelijk Reglement. Het document zal in ieder geval voor instemming worden voorgelegd.

Rekening houdend met het voorgaande zal de Agenda van de Buitengewone vergadering van 26 februari er uitzien als hieronder. Na de Buitengewone vergadering(en) wordt dan nog de ‘gewone’ algemene (jaar)vergadering gehouden.

Agenda 1ste Buitengewone ledenvergadering

1 Opening Buitengewone ledenvergadering

2 Toelichting procedure

3 Quorum aanwezig? (2/3 van alle stemgerechtigde leden)

4 Indien ja                                                                Indien nee:

– Toelichting nieuwe Statuten                            -Uitschrijven nieuwe vergadering

en Huishoudelijk Reglement

– Stemming Statuten:

– Door meer dan 2/3 van de aanwezige leden

  • Afgekeurd: Einde vergadering;
  • Goedgekeurd: waarvan akte

– Stemming/amendementen Huish. Regl.

– Sluiting; door naar ‘gewone’ ALV.

Agenda 2de Buitengewone ledenvergadering (optioneel)

1 Opening

2 Vaststellen aantal aanwezige stemgerechtigde leden

3 Toelichting nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement

4 Stemming Statuten

  • Goedgekeurd: waarvan akte
  • Afgekeurd: Einde Buitengewone vergadering.

5 Sluiting en door naar ‘gewone’ ALV

De agenda van de ‘gewone’ Algemene Ledenvergadering krijgt u binnenkort.

Voorgeschiedenis:

Ten tijde van de jaarvergadering 2017 ontstond op een aantal punten twijfel aan de statuten; voldoende voor het vorige bestuur om een commissie een review uit te laten voeren met betrekking tot die statuten. De commissie ‘Statuten Review’ bestaat uit de leden Michiel van ‘t Hooft, Ton Nagel en Dick Hage.

Het eerste advies van de commissie om niet meer aan onze eigen statuten te gaan sleutelen, maar te switchen naar het KNLTB-model, werd al door het vorige bestuur overgenomen. Dit model wordt sterk geadviseerd door de KNLTB. Alle bepalingen zijn er in opgenomen die de KNLTB verplicht stelt; plus andere wettelijke verplichtingen; plus niet-wettelijke bepalingen aanbevolen door de bond. Voor nadere detaillering en TVL-specifieke zaken zal een huishoudelijk reglement worden toegevoegd. De procedure om het huishoudelijk reglement te wijzigen is aanzienlijk eenvoudiger dan voor de statuten. Voor een wijziging in de statuten moet je bovendien altijd weer langs de notaris. Het huidige bestuur heeft ons ‘carte blanche’ gegeven om dit verder uit werken. Bestuur en KNLTB waren akkoord met het concept.

Reacties zijn gesloten.