Privacyreglement

Wat zijn persoonsgegevens?
Wanneer is iemand identificeerbaar?
Wie is betrokkene?
Wanneer verwerk je persoonsgegevens?
Verwerkingsregister

Inleiding

Bij TV Lindenholt worden persoonsgegevens verwerkt. Daardoor heeft de vereniging te maken met privacywetgeving. Die wetgeving verplicht de vereniging tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels. Deze privacyverklaring is voorlopig: aan een aantal onderdelen ervan wordt nog gewerkt. De Algemene Ledenvergadering van februari 2019 zal een definitieve versie vaststellen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbare persoon. Het gaat dus om álle informatie over een persoon. Het maakt daarbij niet uit of informatie ‘privé’, publiek bekend, oud of nieuw, relevant of juist volstrekt onbelangrijk is. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands voor- en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, leeftijd, geslacht, e-mailadres en de herkenbare afbeelding in een foto of video.

Wanneer is iemand identificeerbaar?

We spreken van een persoonsgegeven als een gegeven herleidbaar is tot een persoon. Vaak is informatie eenvoudig gekoppeld aan een naam of aan een uniek nummer, zodat je een persoon direct kunt identificeren.
Soms is identificatie weliswaar niet direct, maar wel indirect mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een teamfoto. Hoewel er misschien geen namen onder de teamfoto staan,
kom je daar met een eenvoudige zoekopdracht via internet soms toch achter. De foto is in dat geval een persoonsgegeven.

Valt er écht niet te achterhalen op wie informatie betrekking heeft, dan is sprake van ‘anonimiteit’. De privacywetgeving dan niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een persoonsgegeven.

Wanneer ‘verwerk’ je persoonsgegevens?

Hierbij moet je denken aan het verzamelen, opslaan, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen of aanpassen, maar ook aan het kwijtraken van persoonsgegevens.

Voorbeelden van verwerkingen

TV Lindenholt neemt de persoonsgegevens van een nieuw lid op in het ledenbestand. Bepaalde gegevens worden doorgestuurd naar de KNLTB. De vereniging factureert het lid jaarlijks voor het lidmaatschapsgeld.
Ook stuurt de vereniging regelmatig nieuwsbrieven aan haar leden. Leden worden gekoppeld met teamindelingen en wedstrijdschema’s. Foto’s en video’s van wedstrijden worden gepubliceerd op de verenigingswebsite en op sociale media. Nadat het lid is uitgetreden, worden zijn gegevens uit het ledenbestand verwijderd.

Verwerkingen vinden in de praktijk niet alleen digitaal plaats, maar ook op papier. Ook als gegevens op papier worden gezet of geprint om in een bestand te worden opgenomen, is sprake van een verwerking. Denk bijvoorbeeld aan de papieren leden-, vrijwilligers- en wedstrijdadministratie.


Wie is de ‘betrokkene’?

Een belangrijke figuur in het privacyrecht is de betrokkene. Dit is de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Hij of zij is dus degene die door het privacyrecht wordt beschermd.

Voorbeeld van een betrokkene

Een lid wordt opgenomen in het ledenbestand van TV Lindenholt. Het lid is betrokkene bij de verwerkingen van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, zoals een naam, lidnummer, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

Betrokkenen hebben een aantal belangrijke rechten. Zo kan ieder lid of een vrijwilliger vragen om inzage, aanpassing en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens.
Je bent als vereniging meestal verplicht om aan een dergelijk verzoek mee te werken.

Wie is ‘verwerkingsverantwoordelijke’?

Degene die bepaalt waarom en hoe bepaalde gegevens wel of juist niet worden gebruikt, noemen we de verwerkingsverantwoordelijke (of korter: verantwoordelijke).

Vaak worden dezelfde persoonsgegevens van een betrokkene door meerdere partijen verwerkt voor verschillende doeleinden. Deze partijen zijn doorgaans ieder zelfstandig verantwoordelijke voor wat zij zélf met die persoonsgegevens doen.

Voorbeeld

De persoonsgegevens van een lid (zoals een e-mailadres) zijn vaak niet alleen bekend bij TV Lindenholt, maar ook bij de KNLTB. Deze organisatie kan een eigen doel hebben  bij het gebruik van die persoonsgegevens. Iedere partij die de gegevens heeft, blijft zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving.

Verwerkingsregister

TV Lindenholt heeft in een verwerkingsregister (hierna: ‘register’) vastgelegd, waarvoor zij persoonsgegevens gebruikt. Het bijhouden van een register is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht.

Wat is het nut van een register?

Met het register kun je per verwerking nagaan of een gebruik van persoonsgegevens wel of niet is toegestaan en of de gebruikte gegevens niet te lang worden bewaard.

Wanneer is de verwerking rechtmatig?

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst met de betrokkene (voorbeeld: het opnemen van een nieuw lid in de ledenadministratie);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke plicht (voorbeeld: de algemene fiscale bewaarplicht van zeven jaren);
 • de betrokkene geeft toestemming voor de verwerking (voorbeeld: het plaatsen van foto’s van jeugdspelers op sociale media); of
 • de verwerking is noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang van de vereniging of van een derde partij (voorbeeld: het versturen van nieuwsbrieven aan leden door de vereniging).

Wordt een juiste bewaartermijn toegepast?

Persoonsgegevens mogen in principe niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het beoogde doel, tenzij de wet bepaalt dat zij voor langere tijd moeten worden opgeslagen. Hierbij kun je denken aan regels in verband met de belastingen.

Verwerkingsregister van TV Lindenholt

Doel Beheer door Betrokkenen Persoonsgeg. Bewaartermijn Betrokken systemen
1. Leden-
administratie
Leden-
administrateur
Elk actief
en niet-actief lid
 • Bondsnummer
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • voorletters
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • e-mailadres
 • pasfoto
 • datum aanvang
  lidmaatschap
 • datum beëindiging
  lidmaatschap
 • lidcategorie
Tot 1 jaar na beëindiging
van het lidmaatschap

N.B. het bondsnummer wordt
ook daarna bewaard
in verband met het niet
nog eens hoeven te betalen
van inschrijfgeld.
 • Ledenadministratie-
  pakket Davilex
 • KNLTB.Club
2. Financiële
administratie
Penningmeester
en ledenadministrateur
 
 • Alle naw-gegevens
  uit de ledenadministratie
  ·
 • Wijze van betaling
  · 
 • IBAN
  · 
 • Aantal betaaltermijnen
  · 
 • Machtiging voor incasso
  · 
 • Datum machtiging
  · 
 • Datum beëindiging
  machtiging
Tot 1 jaar na beëindiging
van het lidmaatschap
Leden-
administratiepakket
Davilex, financiële
module daarvan
3. Administratie
competities
Verenigings-
competitieleiders
Elk actief lid,
dat competitie speelt
en elke speler van de
tegenpartij
i.e andere club
 • Bondsnummer
 • Voornaam
 • tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • rating
 • ranking
Tot 1 jaar na beëindiging
van het lidmaatschap
4. Administratie
toernooien
Verenigings-
toernooileiders
    Tot 1 jaar na beëindiging
van het lidmaatschap
 
5. Administratie
Sjors Sportief
Ledenadministrateur
Trainer House of Tennis
Geïnteresseerde
leerlingen
basisonderwijs
 • Voornaam
 • tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • e-mailadres
 • basisschool
Tot 1 jaar na beëindiging
van de laatste activiteit
sportstimuleringnederland.nl
Excel
Toegangscontrole
via Net2
toegangssysteem
Beheerder toegangssysteem Alle leden met een
actief KNLTB-pasje
of een tijdelijke ledenpas
 • Bondsnummer
 • Voornaam
 • tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Uiterste datum van toegang
  met het pasje
 • Datum laatste entree
Tot 1 jaar na beëindiging
van het lidmaatschap
Net2 software op de
desktop van TV Lindenholt (met wachtwoord)
7. Administratie tennislessen
House of Tennis
Trainers House of Tennis
bij TV Lindenholt
Elk actief lid dat
tennislessen volgt
 • Voornaam
 • tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • geboortedatum
 • adres
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • e-mailadres
 • IBAN
Tot 1 jaar na beëindiging
van het lidmaatschap
Microsoft Word en Excel
houseoftennis.plannedtennis.nl
8. Nieuwsberichten op www.tvlindenholt.nl Website-beheerder Elk actief en niet-actief
lid dat betrokken is bij
een activiteit waarover
wordt bericht
 • Voornaam
 • tussenvoegsel
 • Achternaam
Maximaal 3 maanden WordPress
9. Schema bardienst Bardienstplanners Alle leden die bardienst
doen
 • Voornaam
 • tussenvoegsel
 • Achternaam
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • e-mailadres
Tot beëindiging van het
lidmaatschap
OneNote, Excel en Outlook
bardienstplanners
10. Schema bardienst vut-groep op www.tvlindenholt.nl Website-beheerder Leden van de z.g.
Vut-groep
Geanonymiseerd: alleen voornaam Maximaal 3 maanden WordPress of Google agenda
11. Publicaties op Facebook Bestuurslid Jeugdzaken ??? ??? ??? Facebook
12. Het verzenden van e-mailberichten via KNLTB.CLub of via export naar Mailchimp Ledenadministrateur Elk actief lid e-mailadres Het e-mailadres wordt niet bewaard
in combinatie met het bericht
KNLTB.Club en/of Mailchimp
13. Het verzenden van e-mailberichten via provider Strato Ledenadministrateur Elk actief en niet-
actief lid
e-mailadres Het e-mailadres wordt niet bewaard
in combinatie met het bericht
E-mailfaciliteiten van Strato
Alle berichten worden verzonden
in BCC.

Toestemming

Het is wettelijk niet nodig om van mensen, die zich als lid aanmelden, toestemming te vragen voor het gebruik van hun persoonsgegevens.

Wel verklaart de vereniging dat betrokkene het recht heeft op:
– inzage, correctie en verwijdering van de eigen persoonsgegevens;
– het indienen van een klacht over de informatieverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorbeelden van gevallen waarbij wel uitdrukkelijke toestemming nodig zou zijn voor het gebruik van hun persoonsgegevens:

 1. de verzending van reclame per e-mail aan leden door verenigingssponsoren.
  TV Lindenholt heeft besloten geen persoonsgegevens te verstrekken aan derden voor de verzending van reclame per e-mail.
 2. het analyseren van iemands online gedrag (bijvoorbeeld door het gebruik van cookies of locatiegegevens);
  TV Lindenholt heeft besloten op geen enkele manier iemands online gedrag te
  analyseren.
 3. de plaatsing van foto’s van jeugdspelers op de website van de vereniging of op andere sociale media.
  TV Lindenholt heeft besloten slechts foto’s van jeugdspelers te plaatsen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkenen.
 4. de plaatsing van foto’s van volwassen personen (spelers en/of bezoekers) op de website van de vereniging of op andere sociale media.
  TV Lindenholt heeft besloten om in het aanmeldformulier de bepaling op te nemen dat de aangemelde toestemming geeft om eventuele foto’s, die op het tennispark worden genomen, te publiceren op de website van de vereniging. Bezoekende niet-leden worden door middel van een bordje bij de ingang ervoor gewaarschuwd dat van hen foto’s gemaakt kunnen worden die kunnen worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

Marketing en online publicatie

I: Het SPAM-verbod

Het SPAM-verbod houdt in dat je iemand geen ongevraagde elektronische berichten mag sturen, tenzij de ontvanger daar vooraf mee instemt. Daaronder vallen bijvoorbeeld niet enkel typische reclameboodschappen, maar ook nieuwsbrieven.

Mag een vereniging gewone nieuwsbrieven sturen aan eigen leden?

Ja, op het versturen van reguliere nieuwsbrieven aan leden is het SPAM-verbod niet van toepassing. Een vereniging moet leden immers regelmatig kunnen informeren (uitnodiging ALV, verenigingsagenda, uitslagen, etc.).

II Moet in iedere nieuwsbrief een uitschrijflink worden opgenomen?

Ja, iedere ontvanger moet zich eenvoudig kunnen afmelden voor het ontvangen van ongevraagde elektronische berichten.

III: Contactgegevens delen met sponsoren

Veel sponsoren willen verenigingsleden individueel kunnen benaderen met commerciële mededelingen en verzoeken de vereniging daarom adresgegevens te verstrekken. TV Lindenholt geeft geen gegevens van leden aan sponsoren.

IV: Contactgegevens delen met de KNLTB

In 2007 heeft de KNLTB toestemming gekregen van de Ledenraad voor het gebruik van
NAW-gegevens voor briefpostacties. In december 2017 is specifiek toestemming
gegeven voor het gebruik van uitsluitend NAW- plus telefoongegevens, geen
e-mailadressen. Hierbij is bepaald, dat leden het recht van bezwaar hebben en
zich kunnen afmelden voor het gebruik van hun gegevens in dergelijke acties.
Afmelden gaat eenvoudig via:

https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/formulier-recht-van-bezwaar/

V: Regels voor het online publiceren van foto’s en video’s.

Voor het maken en publiceren ervan heeft TV Lindenholt toestemming nodig van de betrokkene, zeker als het gaat om een minderjarig persoon. Toestemming ten aanzien van iemand die nog geen 16 jaar oud is, vraagt de vereniging toestemming aan de ouder/voogd.

VI: Mag de vereniging haar ledenlijst online publiceren?

TV Lindenholt publiceert haar ledenlijst niet online.

VII: Gelden deze regels ook op sociale media?

Ja, de vereniging hanteert deze regels ook voor sociale media, zoals Facebook en Twitter.

Beveiliging van de persoonsgegevens

TV Lindenholt neemt passende maatregelen om te voorkomen dat de gegevens in de verkeerde handen vallen, verloren raken of onjuist zijn.

Hierbij past zij de volgende maatregelen technische en organisatorische maatregelen  toe:

Technisch:

 • het gebruik van ingewikkelde wachtwoorden;
 • het regelmatig doen wijzigen van wachtwoorden;
 • het regelmatig maken van back-ups.

Organisatorisch:

 • het invoeren van een geheimhoudingsplicht aan vrijwilligers/bestuurders;
 • het invoeren van een incidentprotocol voor beveiligingsincidenten.