Statuten

NAAM EN DUUR

De vereniging draagt de naam: TENNISVERENIGING LINDENHOLT.
Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

ZETEL

Artikel 2.
De vereniging heeft haar zetel te Nijmegen.

DOEL

Artikel 3.
1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
b. het vormen van een band tussen haar leden;
c. het maken van propaganda voor het tennisspel;
d. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna te noemen: de K.N.L.T.B.);
e. het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van haar leden;
f. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook het deelnemen aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie; en
g. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder haar leden.

LEDEN

Artikel 4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die bij het begin van het verenigingsjaar, derhalve op één januari, de leeftijd van zeventien jaren hebben bereikt.
2. Ereleden zijn zij die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en als zodanig -uitsluitend na een daartoe strekkend voorstel van het bestuur- zijn benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van een meerderheid van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
Ereleden hebben, voorzover in deze statuten niet het tegendeel is bepaald, dezelfde rechten en verplichtingen als de in het voorgaande lid bedoelde leden.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en na te noemen juniorleden zijn opgenomen.

JUNIORLEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 5.
1. Juniorleden zijn zij die aan het begin van het verenigingsjaar nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging te steunen met een door de algemene vergadering vastgestelde minimumbijdrage.
3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. Juniorleden hebben in de algemene vergadering geen stemrecht, kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd doch hebben overigens dezelfde rechten en verplichtingen als de in het voorgaande artikel genoemde leden.

TOELATING

Artikel 6.
1. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden, juniorleden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid casu quo aankomend lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, mits met een stemmenmeerderheid van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen of door het bestuur van de K.N.L.T.B. zijn geschorst, kunnen – in welke hoedanigheid ook – niet tot de vereniging toegelaten worden.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN AANKOMEND LIDMAATSCHAP

Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c. door het niet tijdig betalen van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie voor juniorleden en leden; jaarlijks maakt het bestuur de vervaldatum bekend waarop de contributie bij de tennisvereniging moet zijn ontvangen;
d. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
e. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, het reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a., d. en e. van dit artikel eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 8.
1. Op het eindigen van de rechten en verplichtingen van juniorleden is het gestelde in het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
2. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

SCHORSING

Artikel 9.
1. Leden en juniorleden die handelen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement der vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur krachtens de statuten of opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal drie maanden.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien doch behouden het recht in de algemene vergadering waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld aan de beraadslagingen deel te nemen.
Zij hebben alsdan echter geen stemrecht.
3. schorsing door de K.N.L.T.B. brengt automatisch schorsing als 1id met zich mede.
4. Het vorenstaande is voor juniorleden van overeenkomstige toepassing.

CONTRIBUTIE

Artikel 10.
1. Laden en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegelaten leden – ereleden daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen.
Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen, nadat daartoe een schriftelijk verzoek is ingediend, een gespreide contributiebetaling toe te staan of gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door leden en juniorleden te verlenen.
4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen leden en juniorleden de K.N.L.T.B.-contributie, welke door de vereniging aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen.

BESTUUR

Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen afkomstig uit de kring der leden van de vereniging.
Benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit één of meer bindende voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zower het bestuur als tenminste tien leden bevoegd.
Voordrachten van het bestuur worden bij de oproeping van de vergadering aan de laden medegedeeld.
Een voordracht van tien of meer leden wordt tenminste vier en twintig uur vóór de aanvang van de vergadering door het bestuur ingediend.
Tot bestuurslid zijn uitsluitend benoembaar leden of ereleden.
Zij die materieel belanghebbende bij de tennissport zijn, zijn evenmin tot bestuurslid benoembaar, tenzij hierop dispensatie is verleend volgens reglementen van de K.N.L.T.B.
2. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Is er geen voordracht opgemaakt, dan is de vergadering vrij in de keus.
3. Aan iedere voordracht kan het bindend karakter ontnomen worden in een vergadering waarin tenminste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is vertegenwoordigd is met inachtneming van een stemmenmeerderheid van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De voorzitter wordt in functie benoemd.
De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
5. De bestuursleden treden telkens na drie jaar af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreding.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Zij die in een tussentijdse vacature worden benoemd, nemen op het rooster de plaats van hun voorganger in.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging;
b. door schriftelijk bedanken; en
c. door een besluit tot ontslag genomen door de algemene vergadering.
7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
Bij vacatures – met uitzondering van die van de voorzitter – die tijdens het verenigingsjaar ontstaan, is het bestuur bevoegd een nieuw bestuurslid te benoemen tot het moment van de algemene ledenvergadering.

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 12.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Alle bestuursbesluiten worden genomen met een absolute meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal bestuursleden aanwezig is.
3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
4. Het bestuur is mits met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Op het ontbreken van deze toestemming kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
6. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene vergadering voor:
a. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële draagwijdte niet bepaald is of een bij huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag te boven gaat of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen; en
e. het optreden in rechte en het voeren van arbitrale procedures, waaronder niet is begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen leiden.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door de door hem ingestelde commissies.
8. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door:
a. hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris;
b. hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester;
c. hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester.
Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter in de plaats van de voorzitter.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand februari een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek (de kascommissie) zich door een deskundige laten bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 13 lid 3 komen ondermeer aan de orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag als bedoeld in artikel 13 lid 3;
c. het verslag van de kascommissie als bedoeld in artikel 13 lid 4;
d. het verlenen van décharge aan de penningmeester;
e. de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 13 lid 3;
f. de benoeming van de in artikel 13 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
g. de vaststelling van de contributie en eventueel inschrijfgeld;
h. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
i. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
j. de verkiezing van de andere bestuursleden;
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen ingediend door tenminste vijf leden; en
m. rondvraag.
3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse van vestiging van de vereniging veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
Deze oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen opgenomen in het in lid 3 van artikel 4 genoemde register met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle juniorleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van artikel 9 – geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
Een lid kan ter vergadering echter maximaal twee andere leden vertegenwoordigen.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter enztjnplaatsvervanger dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gehouden die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 14 lid 4 kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk voorgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringst aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Stemmingen niet rakende verkiezingen van personen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken te voren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
a. het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit;
en
b. van deze statutenwijzig een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van deze akte is iedere bestuurder bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 20.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1,2 en 3.a. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.
2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.