Agenda Algemene Ledenvergadering

'Aside'

Agenda Algemene Ledenvergadering

De ALV wordt gehouden op donderdag 27 februari in ons clubhuis.
Aanvang 19:30 uur.

 1. Opening door de Voorzitter.
 2. Concept notulen ALV 26-2-2019.
 3. Mededelingen/stand van zaken/verslag secretariaat & ingekomen stukken.
 4. Vaststellen agenda.
 5. Financieel jaarverslag & begroting 2020.
 6. Verslag Kascommissie.
 7. Samenstelling Kascommissie.
 8. Verlenen decharge aan de Penningmeester.
 9. – Investeringsplan
  – Vaststellen contributie 2021.
 10. Samenvatting inventarisatie vrijwilligersuren
 11. Rooster van aftreden van Bestuursleden:
  – Voorzitter: 1-3-2022
  – Vice-voorzitter: 1-3-2021
  – Secretaris: 1-3-2021
  – Penningmeester: 1-3-2022
  – Voorzitter TC: vacature
  – Voorzitter JC: 1-3-2021
  – Functionaris Privacybeheer: vacature
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.