Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14-6-2021

Graag nodigen wij alle leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, te houden op 14 juni 2021 in of buiten ons clubhuis.

Aanvangstijd 19:30 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Conceptnotulen ALV 27-2-2020 (U kunt ze downloaden door hier te klikken)
 3. Mededelingen, stand van zaken, verslag secretariaat
 4. Vaststellen agenda
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag Kascommissie
 7. Samenstelling Kascommissie
 8. Verlenen decharge aan de Penningmeester
 9. Vaststellen contributie 2021
 10. Goedkeuring voor investeringen
 11. Goedkeuring voor verlenging van het recht van opstal
 12. Benoeming nieuw bestuurslid, kandidaat van het Bestuur voor de functie van vicevoorzitter is Peter van Daelen
 13. Benoeming nieuwe voorzitter, kandidaat van het Bestuur is Adri Veraart
 14. Rooster van aftreden van Bestuursleden:
Voorzitter vacant
Vicevoorzitter 1-3-2023
Secretaris 1-3-2021
Penningmeester 1-3-2022
Voorzitter Technische Commissie vacant
Voorzitter Jeugdcommissie vacant

 12. Rondvraag
13. Sluiting

In verband met de coronaregels dient u zich vóór 10 juni op te geven bij Petra: secretaris@tvlindenholt.nl. Financiële stukken kunt u bij Ria: penningmeester@tvlindenholt.nl opvragen.

Reacties zijn gesloten.